Studentenhaver

Studentenhaver

Ravensbos: een indruk

1967

Kroniek


Het is weer zover.De kroniek wordt opgemaakt, wat zoveel wil zeggen als dat het einde van het trimester in zicht is. Een zucht gaat door de gelederen. Diegenen die met hun club op kamp mogen gaan, zullen de vruchten plukken van de verkeerstelling te Roermond, die aan het begin van dit trimester gehouden werd en die behoudens enkele moeilijkheden met automobilisten als geslaagd beschouwd mag worden. Een gedeelte van het gilde gaat met zijn kisten naar Zuid Frankrijk, een ander gedeelte naar Zuid Duistland ( beiden naar het zuiden!). De Toneelclub gaat naar Ossendrecht, de Asam wordt opgedeeld en de Verkenners gaan naar de Ardennen. In de loop van het trimester hadden de studenten een paar vrije dagen, die de hoogste klas echter onthouden bleef. De voorbereiding op het schriftelijk en mondeling examen nam alle tijd in beslag hetgeen tenslotte toch resulteerde in een serie diploma's, zowel voor de HBS-A en B-kandidaten (6) als voor die van het Gymnasium A (2).

Ondanks alle interne feestelijkheden. donderpreken, problemen en oplossingen bleek Ravensbos, met name de zesde klas, toch ook niet ongevoelig te zijn voor het wereldgebeuren, zoals de hongersnood in Bihar ( provincie in India). De zesde klas gaf een conferentie over Bihar en nam deel aan de anti-hongeractie, die in Nederland de zaterdag voor Pinksteren gehouden werd. De 10% actie op Ravensbos bracht toch nog f 265.67 op, een bedrag door de verschillende clubs bijeengelegd, afgehouden van de opbrengst van de verkeerstelling. Dank aan hen die zoveel moeite hebben gedaan dat te vragen, en aan hen die tenslotte de moeite hebben getroost iets te geven.
Het lijkt ons interessant te vermelden dat het koor is uitgebreid en zich heeft toegelegd op spirituals in het Nederlands bewerkt ., en moderne liedjes met aangepaste teksten. We hebben dit kunnen beluisteren op de eerste Pinksterdag, de dag waarop vier jongens van de V.K hun doopbeloften hernieuwden. Ook op Sacramentsdag, zij het van minder kwaliteit. Op deze dag hebben vijf pas gewijde priesters de H.Mis geconcelebreerd en wat ons opviel was het geringe aantal aanwezige paters en broeders. Doordat ook het aantal jongens sterk gedecimeerd was (wegens het koor) deden ons de verhoudingen nog al vreemd aan. Jammer is het dat er van de paters-leraren soms weinig belangstelling uit gaat voor de activiteiten van de jongens. Noch voor de anti-hongeractie van de zesde klas ( aangekondigd in de eetzaal) noch voor de loterij en de prijsuitreiking op de avond van de toch geslaagde sportdag (voor commentaar van de sportdag zie elders in dit blad) bleek veel belangstelling te bestaan. Jammer want zij kan een stimulans zijn voor verdere activiteiten, hetgeen weer de kroniek ten goede kan komen. Voor de abiturienten stond inmiddels het afscheid voor de deur, een afscheid dat gepaard ging met de traditionele afscheidsfuif en met de aanbieding van de reproductie van Picasso's Guernica aan de paters. De anderen hadden echter nog een maandje voor de boeg, waarin de Harmonie naar Oirschot ging en daar een trombone cadeau kreeg; waarin Pater Overste zijn zijn naamfeest vierde; waarin vele druppeltjes zweet vielen op het overgangsproefwerkpapier, en waarin aan de vooravond van de vakantie de toneelclub haar musical opvoerde, daarmee zowel het feest van Broeder Koumans, als het trimester afsluitend.

P.van Velzen

J.Janssen


Concours

Naar aanleiding van het succes, dat de Harmonie op 8 december wist te behalen, wil ik graag iets vertellen over de nog korte geschiedenis van dit muziekgezelschap. Toen het 1 maart 1960 werd opgericht, waren er zeventien kandidaten voor de theorielessen. Enkele weken nadien begonnen de aspiranten schuchter hun instrumenten te proberen en na de paasvacantie ving men aan met de gezamenlijke repetities. Op het feest van Paster Overste, 16 juli, vond de eerste uitvoering plaats. Langzamerhand steeg het peil. Het bleef niet bij blazen en slaan zonder meer, men begon zich ook op een fijnere afwerking toe te leggen; men begon wat meer ziel in het geheel te blazen. De belangstelling van buiten nam toe. De instrumenten die de Harmonie cadeau kreeg, alsook de geldelijke giften vormden daarvan het bewijs. Toen Collegium Carolinum haar 75 jarig bestaan vierde liet ook de Harmonie zich horen en bij deze gelegenheid uitte Pater Brass, provinciaal van Duitsland, zijn bewondering in zijn kernachtig: "Ich bin platt".

"Platt" waren ook de militairen van Oirschot, waar onze Harmonie voor het eerst "in de wereld" optrad. Begin 1962 trad de vereniging toe tot de R.K Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen, waardoor ze zowat van adel werd. Ze moest van nu af tweemaal per jaar zomerconcerten gaan geven in Valkenburg, iets wat haar aanzien natuurlijk zou vergroten. Inmiddels werd er ook contact opgenomen met de kon.fanfare "Berg en Dal" van Slenaken. Deze verbroedering kwam vooral tot stand door toedoen van onze dirigent, meneer Jansen, die tevens de dirigeerstok van "Berg en Dal" zwaait.

29 juni 1963. Op het muziekconcours te Ulestraten haalden we met 275 punten een eerste prijs binnen. De belangstelling groeide opnieuw; dat bleek zeer duidelijk op de zeer drukke receptie, die nadien door de Harmonie gehouden werd. De voorzitter van de fanfare "St.-Clemens" uit Arensgenhout zei bij deze gelegenheid:"...dat jullie dit in drie hebt kunnen klaarspelen bewonder ik het meest; in die tijd zou een beginnende dorpsvereniging nauwelijks een behoorlijke mars kunnen spelen." Na de laatste grote vacantie bleven er acht stoelen leeg. Maar ondanks het gemis van deze werkelijk goeie krachten ging onze Harmonie toch in op de uitnodiging om deel te nemen aan de Limburgse kampioenschappen en men begon weer te repeteren; het zweet liep over de instrumenetn en druppelde op de trommen, maar.... onze vrienden haalden het. Ze sleepten 288 punten in de wacht en met de limburgse kampioenswimpel in hun beggenadigde vingers promoveerden ze van de derde naar de tweede afdeling. Proficiat Harmonie. We wensen jullie in de toekomst nog veel succes.

Jean Jansen

Studentenhaver

1963

Studentenhaver

Kroniek 3e trimester 1965


3 mei

Alweer zijn de jongens van Heerlen iets vroeger dan de anderen aan het eind van de vakantie toe


5 mei

Vandaag is dan voor de overige Ravensbossers de vakantie voorbij. Tevens is het bevrijdingsdag, maar niet voor iedereen. Want Coleegium Carolinum wordt door zo'n 150 jongens vanuit alle hoeken van het land bestormd..

7 mei

Voor de hoogste klassen komt er een zware periode want in Heerlen beginnen de schriftelijke examens.


8 mei

In Valkenburg blaast de Harmonie in een park nabij de Eurohal. "Alles voor Eva". Niks voor Adam.


14 mei

Hulde aan broeder Huyben en broeder van der Zwaan want zij stellen vandaag de door hen geboywde diepvries in werking. Door het gereedkomen van dit werk is wwer eens het vakmanschap en de werklust van deze Broeders bewezen.


15 mei

Onze aanstaande novicen brengen een bezoek aan Sevenum: Paul Brasse, Bob Caspari, Hub Eussen, Harrie van Heeswijk, Henri Jager, Piet Hein Kolmann, Paul van de Meulengraaf, Jos van Neer, Frans Polman en Jos Schabbink.


16 mei

Willen ze toch voor de zekerheid eens de kat uit de boom kijken ?


23 mei

De Juvenisten uit Sevenum brengen een bezoek aan Ravensbos.


26 mei

Recollectiedag voor de jongens onder leiding van Pater Lotgerink (voorbereiding en eerste klas), Pater Calis (2 en 3) en Pater Overste 4e klas plus gamma).


30 mei

De Harmonie moet twee concerten geven. 's Morgens in Valkenburg en 's avonds verleent zij medewerking aan een muziekfeest in Ransdaal, georganiseerd door " de Geulvallei". Bij het defile maken we een enigszins slappe indruk: hoe kan het anders: de andere muziekkorpsen zijn allemaal in uniform en hebben een drumband. Het musiceren in de tentmaakt echter veel goed: we tonen ons de eer, dat we het laatst mogen spelen- een eer die doorgaans toekomt aan het beste corps dat gaat optreden, dubbel en dwars waardig.


1 juni

De novicen van Sevenum brengen hun traditionele bezoek aan ons huis.


6 juni

Hoogfeest van Pinksteren. Tijdens de plechtige Eucharistieviering, voor de eerste maal een concelebratie van vijf Paters, vieren elf jongens hun plechtige doopgedachtenis. Het zijn: Hans Lamers, Jan Jak, Frank Vroemen, Adriaan Sprenkelhuis, Peter Lemmens, Wim Tijbosch, Louis Crijns, Coen Gesthuizen, Geert Steeghs, Paul Austen, en Nico Sprenkeling.


7 juni

Ouderdag. Hiervan mogen we zeggen dat het nog steeds de mooie dag is, zoals we die vroeger altijd hebben gekend: de gesprekken van de ouders met de paters, de koffietafel en het optreden van de Harmonie.


8 juni

Sportdag.

Vandaag viert ook Pater Prefect zijn verjaardag. Na een toespraak vban Henri Jager als oudste en grootste, werd henm door Frank Vroemen als jongste en kleinste, in naam van ons allen een prima wekken aangeboden en een flink geldbedrag.


9 juni

Met spierpijn als herinnering aan de sportdag, hervatten we onze studie

's Middags geeft Pater Seefischer, missionaris in Pilcomayo, een conferentie over zijn werk.


16 juni

Tot grote vreugde van ons allen en vooral voor de personen in kwestie, vernemen we dat Henri Jager, Gerrit Damhuis, Frans Polman en Paul Brasse zijn geslaagd voor hun eindexamen.


20 juni

Vanmorgen namen we deel aan de sacramentsprocessie in Broekhem. Deze is in een heel nieuwe vorm gestoken. De voormis wordt opgedragen in de Parochiekerk en daarna trekken we naar Geerlingshof waar de Eucharistieviering in de buitenlucht wordt voortgezet.


23 juni

's Middags trekken we naar Meersen om daar net als ieder jaar een gebedsdienst te vieren. 's Avonds kunnen we ook Hub Eussen feliciteren met het behalen van zijn eindexamen gym.A.


24 juni

Een delegatie van het Valkenburgse Gemeentebestuur komt de Harmonie feliciteren met het behaalde succes. 's Avonds geeft Pater Ellenbroek, sinds vijf jaar missionaris in Zuidwest Afrika een causerie over zijn missionaire arbeid.


27 juni

feest van Pater Overste


28 juni

Uitgaansdag van de clubs. Dat de meesten van het heerlijke weer van deze dag hebben genoten is 's avonds op de slaapzaal wel te zien: veel rode ruggen en gelukkig geen hoge ruggen.

De voetbalwedstrijd: klerus-leken eindigt in een gelijkspel 2-2.


29 juni Vertrek van de a.s novicen. 3 juli

De vierde klas HBS gaat vandaag op vakantie.


13 juli Examens

15 juli Vakantie